Kanał: Piątek

Metryczka

  • Widownia: 321
  • Produkcja: 2021
  • Zdjęcia: Marcin Nadolski
  • Montaż: Marcin Nadolski
  • Realizacja: Marcin Nadolski

Opis

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,
b) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek,
c) określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym Rady Miejskiej w Piątku za udział w pracach organu samorządowego oraz zwrotu kosztów podróży służbowej,
d) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Piątku
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zakończenie obrad.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze